C语言程序设计(贾伯琪) 2010春 2009秋 2009春 2008秋 2008春 2007秋 2007春 2006秋 2006春 2005秋 2005春 2004秋 2003秋 2002秋  课程号:21050202
2010春 2009秋 2009春 2008秋 2008春 2007秋 2007春 2006秋 2006春 2005秋 2005春 2004秋 2003秋 2002秋  课程号:21050202
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:计划 教学类型:理论实验课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:电子科学与技术系
课程层次:通修   学分:2.5
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

贾伯琪

教师主页: 暂无

其他老师的「C语言程序设计」课

张四海 10.0 (1) 2009春 2006秋...
未知 2005秋 2004秋...
苏仕华 2009秋 2008秋...
帅建梅 2009秋 2008秋...
秦琳琳 2005秋
金辉宇 2003秋
顾为兵 2009秋 2008秋...
司虎 2002秋
谭立湘 2009秋 2008秋...
郑重 2009秋 2008秋...
白雪飞 2009秋 2008秋...
吴文涛 2009秋 2008秋...
尹东 2009秋 2008秋...
谭勇 2002秋
王上飞 2010春 2009秋...
何克东 2009秋 2008秋...
张国义 2007秋
马建辉 2002秋
周颢 2002秋
经纶 2002秋
李金龙 2009秋 2008秋...
刘勇 2009秋 2008秋...

贾伯琪老师的其他课

VB编程技术 2003秋 2002秋
数据库基础 2010秋 2009秋...
数据库基础及应用 2004秋 2003秋...
数据库概论 2002秋
数据结构与数据库 2012春 2011春...
计算机基础 2003秋
计算机文化基础 2010春 2009秋...
计算机程序设计A 2011秋 2010秋
计算机程序设计B 2011秋 2011春...
软件技术基础上机 2011春 2008春