C语言程序设计(周颢) 2002秋  课程号:011061
2002秋  课程号:011061
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:未知 教学类型:未知
课程类别:本科计划内课程 开课单位:计算机科学与技术系
课程层次:全校通修 学分:3
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
点评 写点评

还没有评论耶!放着我来!

周颢

教师主页: 暂无

其他老师的「C语言程序设计」课

张四海 10.0 (1) 2009春 2006秋...
未知 2005秋 2004秋...
苏仕华 2009秋 2008秋...
帅建梅 2009秋 2008秋...
秦琳琳 2005秋
金辉宇 2003秋
顾为兵 2009秋 2008秋...
贾伯琪 2010春 2009秋...
司虎 2002秋
谭立湘 2009秋 2008秋...
刘勇 2009秋 2008秋...
郑重 2009秋 2008秋...
白雪飞 2009秋 2008秋...
吴文涛 2009秋 2008秋...
尹东 2009秋 2008秋...
谭勇 2002秋
王上飞 2010春 2009秋...
李金龙 2009秋 2008秋...
何克东 2009秋 2008秋...
张国义 2007秋
马建辉 2002秋
经纶 2002秋

周颢老师的其他课

程序设计II 5.0 (1) 2016夏
软件工程 2.2 (14) 2020春 2019春...
软件工程 2011秋 2010秋...
数据库概论 2003春
网络信息存储和管理 2011春 2010春...
软件综合实验 2016夏 2013夏
高级软件工程 2019春 2018春...