C语言程序设计(秦琳琳) 2005秋  课程号:21050212
2005秋  课程号:21050212
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:计划 教学类型:理论实验课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:信息科学技术学院
课程层次:通修   学分:2.5
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

秦琳琳

教师主页: 暂无

其他老师的「C语言程序设计」课

张四海 10.0 (1) 2009春 2006秋...
未知 2005秋 2004秋...
苏仕华 2009秋 2008秋...
帅建梅 2009秋 2008秋...
金辉宇 2003秋
顾为兵 2009秋 2008秋...
贾伯琪 2010春 2009秋...
司虎 2002秋
谭立湘 2009秋 2008秋...
郑重 2009秋 2008秋...
白雪飞 2009秋 2008秋...
吴文涛 2009秋 2008秋...
尹东 2009秋 2008秋...
谭勇 2002秋
王上飞 2010春 2009秋...
何克东 2009秋 2008秋...
张国义 2007秋
马建辉 2002秋
周颢 2002秋
经纶 2002秋
李金龙 2009秋 2008秋...
刘勇 2009秋 2008秋...

秦琳琳老师的其他课

计算机程序设计A 9.8 (4) 2019秋
预测控制 10.0 (1) 2024春 2023春...
计算机程序设计A 7.9 (20) 2023秋 2022秋...
计算机程序设计B 5.0 (2) 2018秋 2017秋...
微机原理与接口 2010春 2009春
数字农业 2005春
现代农业技术概论 2004秋 2003秋
系统辨识 2013春