足球(汤涛) 2016春 2015春 2013春 2009春 2008春 2007秋 2007春 2006秋 2006春 2005秋 2005春 2004秋 2004春 2003秋  课程号:103T0333
2016春 2015春 2013春 2009春 2008春 2007秋 2007春 2006秋 2006春 2005秋 2005春 2004秋 2004春 2003秋  课程号:103T0333
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:体育 教学类型:理论课
课程类别:体育选项 开课单位:体育教学部
课程层次:通修 学分:1.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
点评 写点评

还没有评论耶!放着我来!

汤涛

教师主页: 暂无

其他老师的「足球」课

未知 2016春 2015秋...
柴松 2004春 2003秋
徐鑫明 2016春 2015秋...
曾文 2016春 2015春...
马震 2016秋 2016春...
王永 2009春

汤涛老师的其他课

网球II 10.0 (4) 2022秋 2022春...
体适能I 9.3 (6) 2022春 2021春...
基础体育 9.0 (8) 2022秋 2021秋...
体适能II 8.6 (10) 2022秋 2022春...
游泳 9.0 (3) 2022秋 2022春
篮球II 10.0 (1) 2022秋 2021春...
网球I 9.0 (2) 2018春 2017春
篮球I 8.0 (5) 2021春 2020春...
篮球I(俱乐部) 1.0 (1) 2014春
篮球 2013秋
体适能 2016夏 2015夏...
武术 2015秋 2015春...
田径 2003秋
篮球 2016春 2015春...
网球 2016春 2015秋...
足球II 2020春 2019秋